Milieu - Sociaal - Bestuur

Milieu

We verminderen onze afvalproductie en scheiden ons afval om recycling mogelijk te maken.

 • Inzameling van gebruikte tennisballen.
 • Inzameling van plastic flessen met statiegeld.
 • Afvalscheiding van de grootste afvalsoorten.

We gaan zorgvuldig om met energie en beperken het verbruik hiervan.

 • LED-verlichting bij de banen.
 • Isolatie van het paviljoen met dubbel glas en plafondisolatie.
 • We sproeien alleen wanneer dit nodig is. Dit doen we met leidingwater omdat het grondwater hiervoor helaas ongeschikt bleek.
 • We toetsen investeringen op noodzaak en duurzaamheid.

Sociaal

We behandelen alle leden gelijk.

 • We hebben een eenduidig beleid en passen dit toe voor alle leden. Uitzonderingen worden tot een minimum beperkt.
 • Alle vrijwilligers krijgen een gelijke bardiensten vrijstelling en waardering voor hun inzet voor de club.

We gaan respectvol met elkaar om en creëren een veilige omgeving.

 • We volgen de Fair play-regels en spreken elkaar aan op ongewenst gedrag.
 • Alle trainer hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
 • We hebben een Vertrouwenscontactpersoon.
 • Het park is goed verlicht in het donker.

Bestuur

Alle leden kunnen invloed hebben op de koers van de vereniging.

 • Het Bestuur is verantwoordelijk voor het formuleren van het beleid; de uitgangspunten en de hoofdlijn van hoe hier invulling aan te geven. Zij herijken dit elke 3 tot 5 jaar. Zij presenteren elk jaar het speerpunt voor het komende verenigingsjaar tijdens de Algemene Ledenvergadering.
 • De commissies hebben het mandaat om zelfstandig te besluiten over de invulling van hun activiteiten, waarbij het Bestuur alleen de kaders meegeeft indien nodig.
 • Leden hebben de mogelijkheid een Ledenvoorstel in te dienen ter besluitvorming in de Ledenvergadering.

Het Bestuur neemt onafhankelijke besluiten en behartigt de belangen van alle leden.

 • Voorstellen worden door het Bestuur getoetst aan het beleidsplan voor de besluitvorming. De overwegingen hierbij worden vastgelegd in de notulen. De besluiten worden generiek toegepast.
 • Bij een belangenverstrengeling neemt het betreffende (Bestuurs)lid geen deel aan de discussie en besluitvorming. Dit wordt vastgelegd in de notulen.
 • Bestuursleden worden gelijk behandeld aan alle andere vrijwilligers.
 • De statuten (en naleving hiervan) zijn in lijn met de wet (WBTR) en de KNLTB-richtlijnen.